Verdeeldheid

Uit het voorgaande blijkt grote verdeeldheid onder wetenschappers over de effecten van kunsteducatie. Howard Gardner neemt het smalste standpunt in en Bamford het ruimste. Het onderzoek van de National Foundation for Educational Research uit Engeland komt met conclusies die daartussenin zitten. Deze stichting bevestigt dat kunsteducatie wel degelijk kunstzinnige effecten heeft en constateert minder effect op denkvaardigheid, sociale en culturele kennis en andere kennisgebieden. Theater zou de breedste waaier aan effecten laten zien en ook de sterkste; beeldende kunst heeft vooral een positieve invloed op de creativiteit en het esthetische oordeel, dans op teamwork en lichamelijk welbevinden; muziek vertoont de smalste waaier aan effecten, met name gericht op sociale vaardigheden en culturele kennis. Anne Bamford krijgt vooral kritiek op de wijze waarop zij haar onderzoek heeft uitgevoerd en tot haar conclusies komt. Folkert Haanstra vindt haar manier van werken wetenschappelijk niet verantwoord. Hij pleit voor onderzoek dat de kwaliteit van de kunsteducatie kan verbeteren..Kortom eenduidigheid is beperkt te vinden.
De geleerden zijn het erover eens dat kunstonderwijs een verrijking betekent van het onderwijs aan kinderen,omdat ze zich leren te uiten in de kunstdisciplines. Het vermogen tot observeren, verbeelden, uitdrukken en reflecteren wordt vergroot. De persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen wordt vergroot als er aandacht is voor hun muzikale, ruimtelijke en lichamelijke bewegingsintelligentie. Kunstonderwijs verbetert het vermogen om samen te werken Het helpt kinderen vorm te geven aan gevoelens en denkbeelden over zichzelf en hun plaats in de wereld. Regelmatig hoor ik leerkrachten bevestigen dat het zelfvertrouwen van kinderen wordt vergroot doordat ze een extra taal hebben gekregen om zich uit te drukken. Uit eigen waarneming zie ik de verbetering van het schoolklimaat , doordat de leerlingen zich lekkerder voelen en er een betere sfeer heerst. Het zou mij niet verbazen als deze verbeteringen effect hebben op de gemiddelde Cito-score. Of kunstonderwijs een direct aanwijsbaar effect heeft op de leerresultaten bij taal en rekenen laat ik in het midden. Of muziekonderwijs het rekenen van kinderen verbetert en dramalessen aantoonbaar het taalniveau verhogen – ik weet het niet. Laat de wetenschappers daar nog maar even over twisten.